Baylee Thompson
Texas Tech University Lubbock TX USA
Jacksboro Jacksboro TX USA
2020
Throws