Marshall Faurot
University of South Dakota Vermillion SD USA
Scott Community High School Scott City KS USA
2019